Regler og procedurer vedr. registrering under Dansk Behandlerforbund

Regler

En person, som opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere kan søge om optagelse og registrering (RAB) i Dansk Behandlerforbund indenfor de fagområder som foreningen er godkendt til at registrerer.

Ansøgningsprocedure

Ansøger registrerer sig via Dansk Behandlerforbunds hjemmeside www.danskbehandlerforbund.dk og vælger herefter menupunktet ”bliv medlem” efterfulgt af “køb medlemskab” Herunder vælges gruppen ”RAB” samt behandlerens brancheområde, og afsluttes med en aktiv stillingtagen til Dansk Behandlerforbunds købsbetingelser i form af et afkrydsningsfelt. I disse købsbetingelser fremgår bl.a. foreningens krav til uddannelsesdokumentation. Efter accept modtager ansøger et medlemsbevis som Registreret Alternativ Behandler (RAB). Medlemskabet er gældende i 365 dage og fornyes automatisk, jf. foreningens købsbetingelser.

Uddannelsesdokumentation

Ansøger skal kunne dokumentere følgende uddannelsesindhold på minimum 660 lektioner:

 1. Anatomi, fysiologi og sygdomslære med eksamen
 2. Den primære alternative behandlingsform 250 lektioner afsluttet med eksamen
 3. Basal sundhedslovgivning herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomheder og kvalsalveri
 4. Psykologi
 5. Klinikvejledning/klientbehandling
 6. præsentation af andre alternative behandlingsformer

Med dokumentation af uddannelseskravene gøres følgende gældende:

 1. Uddannelsesudbyderens navn, hjemsted og kontaktoplysninger
 2. At den pågældende behandler har deltaget i undervisningsforløbet.
 3. I dette tilfælde vil det som oftest være tilstrækkeligt, at behandlerens navn fremgår af et eventuelt eksamensbevis, diplom eller lign. I særlige tvivlstilfælde kan dokumentation for, at der er sket betaling for deltagelse i forløbet være nødvendig.
 4. Uddannelsens faglige indhold
 5. Dette kan dokumenteres ved at fremlægge studieordning, kursusbeskrivelser, udbudsmateriale, undervisningsmateriale, kursusprogram mv. Det skal således være muligt at identificere, hvorvidt de pågældende undervisningstimer relaterer sig til eksempelvis anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi eller den primære alternative behandlingsform.
 6. Antal undervisningstimer/lektioner
 7. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, hvor mange undervisningstimer forløbet omfatter, herunder hvilket fagområde de enkelte undervisningstimer vedrører.
 8. Deltagelse i og beståelse af eksamen, når eksamen har været afholdt
 9. Fælles for den fremlagte dokumentation gælder, at disse skal foreligge på dansk/engelsk eller i autoriseret dansk/ engelsk oversættelse.

Offentliggørelse

Godkendte /Registrerede Alternative Behandlere (RAB) offentliggøres på www.danskbehandlerforbund.dk under Find Behandler. Behandlere er kategoriseret i farven blå for RAB registreret.

Efteruddannelse

For at kunne bibeholde sin RAB-registrering gennem Dansk Behandlerforbund, er RAB-medlemmet forpligtet til at efteruddanne sig i sin primære alternative behandlingsform indenfor en periode af maksimalt fem år. Dokumentation på efteruddannelse skal på forlangende sendes til info@danskbehandlerforbund.dk.

Eksklusion/Afregistrering

I henhold til Dansk Behandlerforbund ́s vedtægter §12, stk. 2, kan eksklusion finde sted, såfremt et medlem gør sig skyldig i grovere forsømmelse i forhold til foreningens vedtægter, regler for god klinisk praksis jf. § 11, 12 , 14 og 15 i Dansk Behandlerforbunds vedtægter eller medlemsforpligtelser. I sådanne tilfælde skal Dansk Behandlerforbund ́s Registreringsbevis (RAB) indenfor 10 hverdage returneres til Dansk Behandlerforbunds sekretariat, alternativet til manglende returnering vil være en offentliggørelse af navn og evt. klinik på foreningens hjemmeside under ekskluderede medlem- mer. Ved væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget kan en eksklusion eller klage kan genoptages til Dansk Behandlerforbunds klageorgan inden for 2 år, fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet, eller afgørelsen vedrørende medlemskabet eller registreringen blev meddelt medlemmet. Den enkelte behandler kan selv ønske en afregistrering og dermed fortabelse af retten til RAB-titlen. Dette sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe RAB, jf. Dansk Behandlerforbunds vedtægter § 4. Ved udtrædelse skal medlemmet skriftligt opsige sit medlemskab til sekretariatets adresse, samt returnere sit RAB-registreringsbevis (RAB) indenfor 10 hverdage. Et medlem er forpligtet til fortsat medlemskabet frem til sekretariatets modtagelse af RAB-registreringsbevis.

Dansk Behandlerforbund

Sekretariatet

info@danskbehandlerforbund.dk

Tlf.: 51794303 mandag-torsdag 9-1