Procedure for RAB-registrering

En person, som opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere kan søge om optagelse og registrering (RAB) i Dansk Behandlerforbund indenfor de fagområder som foreningen er godkendt til at registrere.  

Ansøgningsprocedure 

Ansøger registrerer sig via Dansk Behandlerforbunds hjemmeside, og vælger derefter menupunktet ”bliv medlem” efterfulgt af “køb medlemskab”. Herunder vælges en af følgende brancheområder:

 • RAB Totum Kropstarapeut

 • RAB Kropsterapeut

 • RAB Fodplejer

 • RAB Massør

 • RAB Zoneterapeut

 • RAB Akupunktør

og afsluttes med en aktiv stillingtagen til Dansk Behandlerforbunds købsbetingelser. I disse købsbetingelser fremgår bl.a. foreningens krav til uddannelsesdokumentation.

Efter accept af købsbetingelser og upload af uddannelsesbeviser og foreningens godkendelse af disse, modtager ansøger et medlemsbevis som Registreret Alternativ Behandler indenfor den valgte branche.

Medlemskabet er gældende i 365 dage og fornyes automatisk, jf. foreningens købsbetingelser.

Uddannelsesdokumentation

Ansøger skal kunne dokumentere følgende uddannelsesindhold på minimum 660 lektioner:

 1. 250 lektioner i den primære behandlingsform med eksamen

 2. Anatomi, fysiologi og sygdomslære med eksamen

 3. Basal sundhedslovgivning herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomheder og kvaksalveri

 4. Klinikvejledning og klientbehandling

 5. Psykologi

 6. Præsentation af andre alternative behandlingsformer

Med dokumentation af uddannelseskravene gøres følgende gældende:

 1. Uddannelsesudbyderens navn, hjemsted og kontaktoplysninger

 2. At den pågældende behandler har deltaget i undervisningsforløbet.

 3. I dette tilfælde vil det som oftest være tilstrækkeligt, at behandlerens navn fremgår af et eventuelt eksamensbevis, diplom eller lign. I særlige tvivlstilfælde kan dokumentation for, at der er sket betaling for deltagelse i forløbet, være nødvendig.

 4. Uddannelsens faglige indhold

 5. Dette kan dokumenteres ved at fremlægge studieordning, kursusbeskrivelser, udbudsmateriale, undervisningsmateriale, kursusprogram mv. Det skal således være muligt at identificere, hvorvidt de pågældende undervisningstimer relaterer sig til eksempelvis anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi eller den primære alternative behandlingsform.

 6. Antal undervisningstimer/lektioner

 7. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, hvor mange undervisningstimer forløbet omfatter, herunder hvilket fagområde de enkelte undervisningstimer vedrører.

 8. Deltagelse i og beståelse af eksamen, når eksamen har været afholdt

 9. Fælles for den fremlagte dokumentation gælder, at disse skal foreligge på dansk/engelsk eller i autoriseret dansk/ engelsk oversættelse.

Offentliggørelse

Registrerede Alternative Behandlere (RAB) offentliggøres på www.danskbehandlerforbund.dk under “søg behandler”.

Efteruddannelse

For at kunne bibeholde sin RAB-registrering gennem Dansk Behandlerforbund, er RAB-medlemmet forpligtet til at efteruddanne sig.

For at medlemmet skal kunne beholde sin RAB-registrering gennem Dansk Behandlerforbund, er RAB-medlemmet forpligtet til løbende at vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

Foreningen stiller krav om at et RAB-medlem efteruddanner sig i sin primære alternative behandlingsform og/eller hoveduddannelses øvrige sundhedsfag, som fx anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, farmakologi m.m. indenfor en periode af maksimalt fem år.

Foreningen stiller ikke krav til antal lektioner ved efteruddannelse.

Dokumentation på efteruddannelse skal uploades til profilen.

Kontrol, eksklusion og afregistrering

Dansk Behandlerforbunds sekretariat har organiserede proceduregange for kontrol af medlemmers uddannelse, samt yderligere for efteruddannelse for RAB-medlemskab.

Hvis medlemmer har givet urigtige oplysninger ved medlemstegnelse, eller ikke har overholdt foreningens forpligtende vedtægter, vil misligholdelse blive indberettet til relevante styrelser, forsikringsselskaber m.m. og medlemmet vil blive opsagt uden mulighed for genoptagelse.

Opdateret januar 2024