Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Dansk Behandlerforbund (DBF)

Stk. 2. Hjemsted er sekretariatets adresse

 

§2 Foreningens formål

Dansk Behandlerforbund er en ideel forening der arbejder for:

Stk. 1. At samle behandlere med danske sundhedsuddannelse der hører under det behandlingsområde SKAT betegner som “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk.1 nr. 1, samt det behandlingsområde Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning, samt danske private uddannelsesudbydere der udbyder uddannelser og kurser indenfor samme.

Stk. 2. At varetage medlemmernes faglige interesser og rettigheder, samt at virke for en synlig faglig standard.

Stk. 3. At øge medlemmernes muligheder for vedligeholdelse og udbygning af deres faglige og personlige kompetencer gennem vidensdeling, sparring og samarbejde.

Stk. 4. At samle viden og formidle budskaber om sundhed og sundhedsfremme, og samlet øve indflydelse, politisk såvel som i medier til gavn for den almene folkesundhed. 

Stk. 5. At registrere medlemmer i henhold til “Registreringsordningen for Alternative behandlere” under Sundhedsstyrelsen.

Stk. 6. At samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og udland til fremme af fagenes udvikling.

Stk. 7. At deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem at fremhæve medlemmernes værdi for samfundet.

Stk. 8. At arbejde for fagligt og uddannelsespolitisk at styrke og højne den danske  private uddannelsessektor, der hører under det behandlingsområde SKAT betegner som “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk.1 nr. 1, samt det behandlingsområde Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning, samt danske private uddannelsesudbydere der udbyder uddannelser og kurser indenfor samme. 

Stk. 9. At arbejde for at opnå lige mulighed for at få private sundhedsuddannelser under foreningens brancheområder akkrediteret af undervisningsministeriet og/eller andre myndigheder.

 

§3 Foreningens bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 personer plus 2 suppleanter. 

Stk. 3a. Hvert år vælges min. 1 bestyrelsesmedlem for 3 år, plus 1 suppleant for 2 år.

Stk. 3b. Bestyrelsen skal repræsentere foreningens tværfaglighed, samt repræsentere medlemskaberne behandlermedlem og skolemedlem.

Stk. 3c. En bestyrelsespost kan kun bestrides af medlemmer med minimum 12 måneders medlemskab.

Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har såvel tale- som stemmeret. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver i foreningen.

Stk. 7. Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige interne og eksterne ressourcer, og anvende de nødvendige midler hertil, herunder eventuelle ad hoc udvalg, PR, IT, advokatbistand, lobbyarbejde m.m., samt til administrative opgaver og assistance som foreningen i øvrigt måtte finde nødvendig for den daglige drift. Såvel interne samt eksterne honorarer, skal være indenfor markedsprisen.

Stk. 8. Bestyrelsen beslutter mødested og tidspunkt for bestyrelsesmøderne.

Stk. 9. Mellem bestyrelsesmøderne ledes foreningen af et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand, sekretær og/eller kasserer, som aflægger beretning på bestyrelsesmøderne om beslutninger og initiativer, der er foretaget siden forrige bestyrelsesmøde.

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skrives beslutningsreferat af alle møder, og alle referater opbevares i Sekretariatet.

Stk. 11. Fratræder formanden i utide, indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling, og en suppleant træder ind i bestyrelsen. Fratræder kassereren i utide, udnævner bestyrelsen en midlertidig kasserer frem til næste generalforsamling. Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder en suppleant indtil næste generalforsamling.

Stk. 12. Enhver henvendelse til offentlige myndigheder eller presse i foreningens navn skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 13. Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og ildsjæle skal underskrive Dansk Behandlerforbunds fortrolighedserklæring og evt. databehandler- og sikkerhedsaftale.

 

§4 Medlemskab

Foreningen optager medlemmer under de behandlingsområder Skat betegner/godkender som “anden egentlig sundhedspleje” efter momslovens §13 stk. stk. 1 nr. 1

Foreningen optager medlemmer under det behandlingsområde SKAT betegner som “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk.1 nr. 1, samt det behandlingsområde Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under lov om en brancheadministreret registreringsordning, samt danske private uddannelsesudbydere der udbyder uddannelser og kurser inden for samme. Der udbydes følgende medlemskaber:

Stk. 1. Basismedlemskab er et medlemskab der kan opnås af behandlere med danske sundhedsuddannelser der opfylder alle SKATs generelle uddannelseskrav til “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk. 1 nr. 1 og/eller uddannelseskravene til den brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere under Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Behandlere med udenlandske uddannelser, der opfylder uddannelseskravene til et Basismedlemskab, kan blive optaget af foreningen hvis behandleren har opnået et skriftligt tilsagn hos Sundhedsstyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Basismedlemskab kan også opnås af behandlere med danske sundhedsuddannelser der ikke eller kun delvist opfylder alle SKATs generelle uddannelseskrav til “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk. 1 nr. 1, samt det behandlingsområde Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under lov om en brancheadministreret registreringsordning.

Stk. 2. RAB-medlemskab er et medlemskab der kan opnås af behandlere med danske sundhedsuddannelser der opfylder alle uddannelseskravene til den brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere under Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, samt efterkommer Dansk Behandlerforbunds efteruddannelseskrav for RAB-registrering gennem Dansk Behandlerforbund. En ikke nyuddannet ansøgers uddannelse skal i henhold til RAB-loven være tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i et relevant omfang, og skal leve op til Dansk Behandlerforbunds efteruddannelseskrav umiddelbart op til ansøgningstidspunktet. Et RAB-medlemskab kan tilkøbes af A-medlemmer.

Stk. 3. E-medlemskab er et medlemskab der kan opnås af elever, der er under uddannelse indenfor “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk. 1 nr. 1, samt det behandlingsområde Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under lov om en brancheadministreret registreringsordning. Et elevmedlemskab er et passivt medlemskab, der alene giver adgang til foreningens informationer.

Stk. 4. Skole-medlemskab er et medlemskab, der kan opnås af danske private uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere der udbyder uddannelser og kurser inden for det Skat betegner som “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk.1 nr. 1, samt det behandlingsområde Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under lov om en brancheadministreret registreringsordning. 

Stk. 5. Alle medlemmer har ret til at bruge foreningens logo og annoncere med at være medlem af foreningen, samt benytte foreningens øvrige medlemsfordele.

Stk. 6. Alle RAB- og Basismedlemmer forpligter sig til at følge Dansk Behandlerforbunds vedtægter og etiske regler. RAB- og Basismedlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. 

Stk. 7. Alle Skolemedlemmer forpligter sig til at følge Dansk Behandlerforbunds vedtægter, samt eventuelle regler for skoler. SkolemedIemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. 

Stk. 8. Alle E-medlemmer forpligter sig til at følge Dansk Behandlerforbunds vedtægter. E-medlemmer har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 9. Medlemskaber købes gennem foreningens hjemmeside i forhold til, de på hjemmesiden, oplyste købsbetingelser. Medlemmer forpligtiger sine registreringsoplysninger på tro og love. Medlemmer skal ved ændringer af sine registreringsoplysninger straks, og inden for 5 hverdage, opdatere disse under  medlemmets profil på hjemmesiden.

 

§5 Etisk Råd

Stk. 1. Etisk Råd vælges på generalforsamlingen, og består af et ulige antal medlemmer på mindst tre og højst fem personer. Der kan tillige vælges max en suppleant. Alle vælges for en toårig periode, således at to medlemmer samt evt. suppleant vælges på lige år, de øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted. Rådet konstituerer sig selv.

Stk. 2. Overtræder et medlem der er underlagt Dansk Behandlerforbunds etiske regler  og/eller vedtægter, kan etisk råd beslutte at ekskludere medlemmet.

Stk. 3. Rådet skal behandle klager over medlemmer af Dansk Behandlerforbund, herunder klager over manglende overholdelse af Dansk Behandlerforbunds etiske regler og/eller vedtægter. Rådet skal behandle evt. klager fra brugerne over den behandling, den pågældende har fået af et af Dansk Behandlerforbunds medlemmer. Etisk Råd skal endvidere behandle klager fra nuværende og ekskluderede medlemmer, samt klager vedrørende medlemskab og registrering.

Stk. 3a. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative behandler.

Stk. 4. Alle afgørelser truffet af Etisk Råd skal være skriftlige og begrundede, og der skal foretages partshøring over forslag til afgørelser. Der skal efter anmodning gives aktindsigt til parterne i det materiale, der indgår i sagen, inden for 28 dage efter anmodningens modtagelse. Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i grundlaget. Klagen indsendes skriftligt med kopi til den indberettede behandler. Sagsbehandlingen afsluttes hurtigst muligt. Ved en evt. klage, skal medlemmet samarbejde med Etisk Råd. Etisk Råd kan give medlemmet en påtale eller en advarsel, og i yderste konsekvens ekskludere medlemmet.

Stk. 5. Etisk Råd kan søge juridisk og faglig bistand. Hvis en klage findes uberettiget kan Dansk Behandlerforbund støtte medlemmet med nødvendig juridisk bistand. Juridisk bistand skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 6. Hvis et medlem af Etisk Råd regnes for inhabil, skal medlemmet udtræde af rådet i pågældende sag. Etisk råd og bestyrelsen afgør i fællesskab, om et rådsmedlem er inhabil.

Stk. 7. Udvalget skal sikre at foreningens optagelseskrav følger Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav og Styrelsen for Patientsikkerhed til Registreret Alternativ Behandler (RAB), og SKATs uddannelseskrav til “anden egentlig sundhedspleje”. 

Stk. 8. Udvalget kan til enhver tid forlange dokumentation på medlemsoplysninger opgivet ved køb af medlemskab.

Stk. 9. Udvalget skal uvildigt behandle medlemmers uddannelsesindhold i forhold til Sundhedsstyrelsens, Styrelsens for Patientsikkerhed og SKATs uddannelseskrav.

 

§6 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2. Kun punkter som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning.

Stk. 3. Vedtagelser på generalforsamlingen føres til referatet.

Stk. 4. Kopi af seneste referatet fra generalforsamlingen kan rekvireres af medlemmerne.

Stk. 5. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Afholdes hvert år inden udgangen af marts. 

Stk. 2. Tidspunktet meddeles tidligst muligt og mindst 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Indkaldelse til ordinær generalsamling sker via hjemmesiden, Dansk Behandlerforbunds lukkede facebooksider for medlemmer, samt Dansk Behandlerforbunds officielle facebookside. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, og skal ske med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 5. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

Pkt. 1) Valg af dirigent

Pkt. 2) Valg af referent

Pkt. 3) Valg af stemmetællere

Pkt. 4) Formandens beretning og udvalgsberetninger

Pkt. 5) Det reviderede regnskab fremlægges

Pkt. 6) Der stemmes om det reviderede regnskab

Pkt. 7) Kontingentfastsættelse for det følgende år

Pkt. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Pkt. 9) Valg af medlemmer til Etisk Råd plus en suppleant

Pkt. 10) Valg af ekstern revisor

Pkt. 11) Indkomne forslag

Pkt. 12) Eventuelt

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 dele af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom.

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, med varsel ifølge vedtægterne, senest tre uger efter at begæringen er fremsat med gyldig dagsorden.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det eller de forslag, der er fremsat ifølge fremsendte dagsorden.

 

§9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægterne kan kun ændres ved generalforsamling efter skriftligt fremsat forslag.

Stk. 1a. Da Dansk Behandlerforbund er underlagt RAB-loven og Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere skal vedtægter omhandlende RAB-loven og Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere straks kunne ændres af Bestyrelsen uden indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 2. Vedtægtsændring kan kun ske ved simpelt flertal.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamling.

 

§10 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningen nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler det enkelte medlem.

 

§11 Udtrædelse af foreningen

Stk. 1. Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet og med en måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode. 

Stk. 2. Alle medlemsrettigheder bortfalder ved udmeldelse.

Stk. 3. Refusion af kontingent finder ikke sted.

 

§12 Eksklusion af medlemmer

Stk. 1. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Ekskludering kan påklages til Etisk Råd. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative behandler.

Stk. 2. Alle medlemsrettigheder bortfalder ved eksklusionen. Jf. §12 stk. 1

Stk. 3. Refusion af kontingent finder ikke sted.

Stk. 4. Alle af foreningen udleverede materialer skal returneres til sekretariatet ved medlemsophør.

Stk. 5. Medlemmet forpligtiger sine registreringsoplysninger på tro og love, og kan ekskluderes ved opgivelse af ukorrekte oplysninger.

 

§13 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning på to generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum. På den første generalforsamling kræves 2/3 flertal for opløsning. På den efterfølgende, kræves almindeligt flertal.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningen indfri eventuelle udestående og evt. overskydende formue skænkes til velgørende formål. Beslutning herom varetages af bestyrelsen.

 

§14 Regler for RAB-registrering

Stk. 1. RAB-medlemmer kan efter registrering og betaling opnå RAB-registrering.

Stk. 2. Ved RAB registrering opnås retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Stk. 3. RAB-titlen er beskyttet af gældende lovgivning. Uretmæssig brug af RAB titlen behandles som en overtrædelse af foreningens Etiske Regler og/eller Vedtægter.

Stk. 4. Medlemmet må først anvende titlerne (RAB), når dette er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Stk. 4a. For at medlemmet skal kunne bibeholde sin RAB-registrering gennem Dansk Behandlerforbund, er RAB-medlemmet forpligtet til løbende at vedligeholde og opdatere sin faglige viden. Foreningen stiller krav om at et RAB-medlem efteruddanner sig i sin primære alternative behandlingsform og/eller hoveduddannelses øvrige sundhedsfag, som fx anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, farmakologi m.m. indenfor en periode af maksimalt fem år. Foreningen stiller ikke krav til antal lektioner ved efteruddannelse. Dokumentation på efteruddannelse skal på forlangende sendes til info@danskbehandlerforbund.dk.

Stk. 5. Afvisning af RAB-registrering hos Dansk Behandlerforbund kan påklages til Etisk Råd. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative behandler.

Stk. 6. RAB-registrerede medlemmer er forpligtet til rettidig betaling af det af generalforsamlingen bestemte kontingent. Manglende betaling medfører eksklusion af foreningen og afregistrering.

Stk. 7. Medlemmer, der ikke længere ønsker at opretholde RAB registrering kan fortsætte som ordinære medlemmer af foreningen.

Stk. 8. Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen, hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til at RAB-registrere. 

Stk. 9. Afgørelser om afregistrering kan påklages til foreningens Etisk Råd, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i Etisk Råd. 

Stk. 10. Foreningen fører en opdateret liste over RAB registrerede medlemmer. Listen over registrerede medlemmer samt oplysning om klageadgangen til foreningens Etisk Råd gøres offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Stk. 11. Regler vedrørende RAB registrering, procedure og efteruddannelse offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Stk. 12. RAB-medlemmers markedsføring må ikke bære præg af at Dansk Behandlerforbund har “godkendt”, “anerkendt” eller anden ordlyd, der kan foranlediges til at tro, at Dansk Behandlerforbund har “blåstemplet eller godkendt” en behandlers uddannelse, virksomhed eller ydelse. RAB-medlemmer kan anvende formuleringer som fx “medlem af Dansk Behandlerforbund”, eller “RAB-registreret i Dansk Behandlerforbund m.m. 

Stk 12a RAB-medlemmer kan markedsføre sig med at være RAB-registreret. RAB-medlemmer der ønsker at markedsføre sig med at RAB-registreret skal sikre sig, at den lovbeskyttede titel altid og alene benyttes sammen med den behandlingstitel man er tilmeldt gennem Dansk Behandlerforbund. 

Stk. 12b. RAB-medlemmer kan opnå adgang til Dansk Behandlerforbunds lukkede sociale facebookgrupper under forudsætning af, at gruppens diskretionsregler, ordensregler, beskrivelser m.m. overholdes.

Stk. 12c. RAB-medlemmer må ikke i salgs- og markedsføringsøjemed rette direkte eller indirekte henvendelse til foreningens medlemmer via facebookfora, messenger, opkald, sms, mails m.m. Overtrædelse af dette er i strid med markedsføringsloven, og vil blive indberettet.

Stk. 13. Klager over sundhedsautoriserede medlemmer varetages af de offentlige instanser, og sundhedsautoriserede-medlemmer skal straks og inden for 2 uger underrette Dansk Behandlerforbund, hvis der er indgivet klager over medlemmer. 

Stk. 13a. Sundhedsautoriserede medlemmer skal straks og inden for 2 uger orientere Dansk Behandlerforbund, hvis det pågældende medlem mister sin autorisation, samt oplyse om årsagen hertil. 

Stk. 13b. Dansk Behandlerforbund skal straks og indenfor 2 uger underrettes når der foreligger en afgørelse i en klagesag over sundhedsautoriserede medlemmer.

Stk. 14. RAB-medlemmer skal vise respekt og må ikke tale nedsættende om klienter, kolleger, konkurrenter eller andre faggrupper.

 

§15 Regler for Basis- og E-medlemmer

Stk. 1. Basis- og E- medlemmer kan efter registrering og betaling opnå medlemskab.

Stk. 2. Afvisning af Basis-registrering hos Dansk Behandlerforbund kan påklages til Etisk Råd. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative behandler. Oplysning om klageadgang til foreningen er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Stk. 2a. Afvisning af E-registrering hos Dansk Behandlerforbund kan ikke påklages.

Stk. 3. Basis- og E-registrerede medlemmer er forpligtet til rettidig betaling af det af generalforsamlingen bestemte kontingent. Manglende betaling medfører eksklusion af foreningen og afregistrering. 

Stk. 4. Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen, hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til registrering.

Stk. 5. Afgørelser om afregistrering kan påklages til Etisk Råd, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i Etisk Råd. 

Stk. 6. Foreningen fører en intern liste over Basis- og E-registrerede medlemmer. Medlemskaber gøres kun offentligt ved samtykke.

Stk. 7. Regler vedrørende Basis- og E-registrering og procedure offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 8. Basis- og E-medlemmers markedsføring må ikke bære præg af at Dansk Behandlerforbund har “godkendt”, “anerkendt” eller anden ordlyd, der kan foranlediges til at tro, at Dansk Behandlerforbund har “blåstemplet eller godkendt” en behandlers uddannelse, virksomhed eller ydelse. Basis- og E-medlemmer kan anvende formuleringer som fx “medlem af Dansk Behandlerforbund” m.m.

Stk. 8a. Basis- og E-medlemmer kan opnå adgang til Dansk Behandlerforbunds lukkede sociale facebookgrupper forbeholdt behandlere under forudsætning af, at gruppens diskretionsregler, ordensregler, beskrivelser m.m. overholdes. 

Stk. 8b Basis- og E-medlemmer må ikke i salgs- og markedsføringsøjemed rette direkte eller indirekte henvendelse til foreningens medlemmer via facebookfora, messenger, opkald, sms, mails m.m. Overtrædelse af dette er i strid med markedsføringsloven, og vil blive indberettet.

Stk. 9.Basis- og E-medlemmer skal vise respekt og må ikke tale nedsættende om klienter, kolleger, konkurrenter eller andre faggrupper.

 

§16 Regler for skole-medlemmer

Stk. 1. Skole-medlemmer kan efter registrering og betaling opnå medlemskab. 

Stk. 2. Ansøgeren må først anvende sit medlemskab, når dette er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Stk. 3. Afvisning af Skole-registrering hos Dansk Behandlerforbund kan påklages til Etisk Råd. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende. Oplysning om klageadgang til foreningen er offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Stk. 4. Skole-registrerede medlemmer er forpligtet til rettidig betaling af det af generalforsamlingen bestemte kontingent. Manglende betaling medfører eksklusion af foreningen og afregistrering.

Stk. 5. Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen, hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til registrering.

Stk. 6. Afgørelser om afregistrering kan påklages til foreningens Etiske Råd, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i et.

Stk. 7. Foreningen fører en opdateret liste over Skole-registrerede medlemmer. Listen over registrerede medlemmer samt oplysning om klageadgangen til foreningens  gøres offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Stk. 8. Regler vedrørende Skole-registrering og procedure offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 9. Skole-medlemmer kan benytte foreningens PR-materiale og kan referere til Dansk Behandlerforbund.

Stk. 9a. Skole-medlemmers markedsføring må ikke bære præg af at Dansk Behandlerforbund har “godkendt”, “anerkendt” eller anden ordlyd, der kan foranlediges til at tro, at Dansk Behandlerforbund har “blåstemplet” en uddannelsesinstitution, skole, uddannelser, kurser m.m. Skole-medlemmer kan anvende formuleringer som fx “medlem af Dansk Behandlerforbund”, “følger Dansk Behandlerforbunds uddannelseskrav” m.m.

Stk. 9b. Skole-medlemmer kan opnå adgang til Dansk Behandlerforbunds lukkede sociale facebookgrupper forbeholdt skoler under forudsætning af, at gruppens diskretionsregler, ordensregler, beskrivelser m.m. overholdes.

Stk. 9c. Skole-medlemmer må ikke i salgs- og markedsføringsøjemed rette direkte eller indirekte henvendelse til foreningens medlemmer via facebookfora, messenger, opkald, sms, mails m.m. Overtrædelse af dette er i strid med markedsføringsloven, og vil blive indberettet.

Stk. 10. Skole-medlemmer skal vise respekt og må ikke tale nedsættende om klienter, kolleger, konkurrenter eller andre faggrupper.

Stk. 11. Skole-medlemmer skal sikre at uddannelses- og kursustager kan imødekomme RAB-lovens og Skats dokumentationskrav til den gennemførte uddannelse eller kursus. Alle skolemedlemmer skal derfor udstede beviser hvor følgende fremgår, jf evt. Skats dokumentationskrav til Momslovens §13 stk. 1 nr. 1:

  • Uddannelsesudbyderens navn, hjemsted og kontaktoplysninger
  • At den pågældende behandler har deltaget i undervisningsforløbet. I dette tilfælde vil det som oftest være tilstrækkeligt, at behandlerens navn fremgår af et eventuelt eksamensbevis, diplom eller lign. I særlige tvivlstilfælde kan dokumentation for, at der er sket betaling for deltagelse i forløbet være nødvendig. 
  • Uddannelsens faglige indhold. Dette kan dokumenteres ved at fremlægge kursusbeskrivelser, udbudsmateriale, undervisningsmateriale, kursusprogram mv. Det skal således være muligt at identificere, hvorvidt de pågældende undervisningstimer relaterer sig til eksempelvis anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi eller den primære alternative behandlingsform. 
  • Antal undervisningstimer/lektioner. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, hvor mange undervisningstimer forløbet omfatter, herunder hvilket fagområde de enkelte undervisningstimer vedrører. 
  • Deltagelse i og beståelse af eksamen, når eksamen har været afholdt. Fælles for den fremlagte dokumentation gælder, at disse skal foreligge på dansk.

 

§17 Etiske regler for god Klinisk Praksis gældende for RAB- og Basismedlemmer

Dansk Behandlerforbunds etiske regler skal styrke og udbygge forsvarlig professionel klientbehandling og sikre et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne.

RAB, og Basismedlemmer også kaldet Behandleren forpligter sig til Dansk Behandlerforbunds etiske regler og skal handle efter disse.

Stk. 1. Medlemsbevis skal være synligt for klienten for at sikre klientens klagemuligheder. 

Stk. 2. Behandleren skal udføre sin profession samvittighedsfuldt og omhyggeligt, og bidrage sine klienter med professionel vejledning til gavn for deres sundhed og sundhedsfremme. Klienten skal støttes i selv at tage ansvar for sit helbred, og skal gives en saglig og nøgtern information om behandlingen, og hvilke forventninger klienten kan have til denne, herunder eventuelle risici.

Stk. 3. Behandleren må ved undersøgelse og behandling kun gøre brug af metoder og midler, som er forsvarlige ud fra de teorier, som den enkelte behandler behersker. Ved afprøvning af nye metoder, skal klienten informeres og samtykke.

Stk. 4. Behandleren skal anbefale klienten at søge læge eller andre fagekspertiser, hvor dette må anses at gavne klientens sundhed og sundhedsfremme.

Stk. 5. Behandleren må ikke fratage eller anbefale en ændring af lægeordineret behandling, medicin eller doseringen, eller benytte behandlingsmetoder der er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner at anvende.

Stk. 6. Behandleren skal henvise klienten, hvis behandlingen er udenfor behandlerens kompetenceområde.

Stk. 7. Behandlerens virke, undersøgelses- eller behandlingsmetoder, må ikke virke krænkede. Der må ikke benyttes uværdige metoder til at forøge behandlerens indtægt fra klienter.

Stk. 8. Behandleren skal føre journal over behandling, diagnose og den vejledning der er givet, og skal kende og overholde relevante lovgivninger herunder Persondataforordningen.

Stk. 9. Behandleren må ikke tilkendegive, at en bestemt behandlingsform kan helbrede en bestemt sygdom.

Stk. 10. Enhver behandler skal vise respekt og må ikke tale nedsættende om klienter, kolleger og andre faggrupper. 

Stk. 11. Behandleren må ikke fremkomme med udtalelser, der har en sådan formulering, at de kan fremkalde ubegrundet eller unødig sygdomsangst hos klienter.

Stk. 12. Behandleren skal i forhold til dansk lovgivning overholde tavshedspligt om oplysninger, der erhverves i sin egenskab som behandler.

Stk. 13. Behandleren skal ved annoncering og reklamering overholde “Lov om markedsføring af sundhedsydelser”, samt anden relevant lovgivning. 

Stk. 14. Behandleren skal holde sig opdateret med almen sundhedsviden til gavn for sine klienter og deres sundhedsfremme samt løbende vedligeholde sin faglige viden og kompetence.

Stk. 15. Overtræder en behandler de etiske regler, kan behandleren indberettes for Etisk Råd.

 

Besluttet på generalforsamling 12.03.2021