Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 

Stk. 1. Dansk Behandlerforbund (DBF) 

Stk. 2. Hjemsted er sekretariatets adresse 

 

§ 2 Foreningens formål 

Dansk Behandlerforbunds væsentligste formål er at repræsentere alternative behandlere i faglige spørgsmål. 

Dansk Behandlerforbund er en ideel forening der arbejder for: 

Stk. 1. At samle behandlere med danske sundhedsuddannelser der hører under det behandlingsområde SKAT betegner som “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk.1 nr. 1, samt det behandlingsområde Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning m.fl., samt danske private uddannelsesudbydere der udbyder uddannelser og kurser indenfor samme. 

Stk. 2. Foreningens formål er at fremme folkesundheden ved at styrke og fremme viden og udvikling indenfor anden egentlig sundhedspleje og alternativ behandling under bekendtgørelse om brancheadministreret registreringsordning. Formålet søges blandt andet opfyldt ved at facilitere vidensdeling og samarbejde mellem foreningen og forskellige sundhedsuddannelser inden for anden egentlig sundhedspleje. 

Stk. 3. At registrere medlemmer i henhold til “Registreringsordningen for Alternative behandlere” under Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Stk. 4. At samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og udland til fremme af fagenes udvikling indenfor foreningens formål samt for at virke for en synlig faglig standard. 

Stk. 5. At repræsentere området for alternativ behandling m.v. overfor de sundhedsadministrative myndigheder. 

 

§ 3 Foreningens bestyrelse 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Stk. 3. Bestyrelsen består af 3 personer plus 1 suppleant.

Stk. 3a. Hvert år vælges 1 bestyrelsesmedlem for 3 år, plus 1 suppleant for 1 år. 

Stk. 3b. Bestyrelsen skal repræsentere foreningens tværfaglighed, samt repræsentere medlemskaberne behandlermedlem og skolemedlem. 

Stk. 3c. En bestyrelsespost kan kun bestrides af medlemmer med minimum 12 måneders medlemskab. 

Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har såvel tale- som stemmeret. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver i foreningen. 

Stk. 7. Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige interne og eksterne ressourcer, og anvende de nødvendige midler hertil, herunder eventuelle ad hoc udvalg, PR, IT, advokatbistand, lobbyarbejde m.m., samt til administrative opgaver og assistance som foreningen i øvrigt måtte finde nødvendig for den daglige drift. Såvel interne samt eksterne honorarer skal være indenfor markedsprisen. 

Stk. 8. Bestyrelsen beslutter mødested og tidspunkt for bestyrelsesmøderne. 

Stk. 9. Mellem bestyrelsesmøderne ledes foreningen af et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand, sekretær og/eller kasserer, som aflægger beretning på bestyrelsesmøderne om beslutninger og initiativer, der er foretaget siden forrige bestyrelsesmøde. 

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skrives beslutningsreferat af alle møder, og alle referater opbevares i Sekretariatet. 

Stk. 11. Fratræder formanden i utide, indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling, og en suppleant træder ind i bestyrelsen. Fratræder kassereren i utide, udnævner bestyrelsen en midlertidig kasserer frem til næste generalforsamling. Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder en suppleant indtil næste generalforsamling. 

Stk. 12. Enhver henvendelse til offentlige myndigheder eller presse i foreningens navn skal godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 13. Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og ildsjæle skal underskrive Dansk Behandlerforbunds fortrolighedserklæring og evt. databehandler- og sikkerhedsaftale. 

 

§ 4 Medlemskab

Foreningen optager medlemmer under det behandlingsområde SKAT betegner som “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk.1 nr. 1, samt det behandlingsområde Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under lov om en brancheadministreret registreringsordning, samt danske private uddannelsesudbydere der udbyder uddannelser og kurser inden for samme. 

Yderligere behandlingsområder skal godkendes af Bestyrelsen for medlemskab. Der udbydes følgende medlemskaber: 

Stk. 1. Basismedlemskab er et medlemskab der kan opnås af behandlere med danske sundhedsuddannelser indenfor Dansk Behandlerforbunds brancheområder. Behandlere med udenlandske uddannelser kan blive optaget af foreningen hvis behandleren har opnået et skriftligt tilsagn hos Sundhedsstyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Stk. 2. RAB-medlemskab er et medlemskab der kan opnås af behandlere med danske sundhedsuddannelser der opfylder alle uddannelseskravene til den brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere under Styrelsen for Patientsikkerhed, samt efterkommer Dansk Behandlerforbunds efteruddannelseskrav for RAB-registrering gennem Dansk Behandlerforbund. 

En ikke nyuddannet ansøgers uddannelse skal i henhold til RAB-loven være tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i et relevant omfang, og skal leve op til Dansk Behandlerforbunds efteruddannelseskrav umiddelbart op til ansøgningstidspunktet. Et RAB-medlemskab kan tilkøbes af Basismedlemmer. 

Stk. 3. Elevmedlemskab er et medlemskab der kan opnås af studerende, der er under uddannelse indenfor “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk. 1 nr. 1, samt det behandlingsområde Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under lov om en brancheadministreret registreringsordning m.fl.. Et elevmedlemskab er et passivt medlemskab, der giver adgang til delvise medlemsfordele. 

Stk. 4. Skolemedlemskab er et medlemskab, der kan opnås af danske private uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere der udbyder uddannelser og kurser inden for det Skat betegner som “anden egentlig sundhedspleje” under momslovens §13 stk.1 nr. 1, samt det behandlingsområde Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som alternativ behandling under lov om en brancheadministreret registreringsordning m.fl. 

Stk. 5. Alle medlemmer har ret til at bruge foreningens logo og annoncere med at være medlem af foreningen, samt benytte foreningens øvrige medlemsfordele. 

Stk. 6. Alle RAB- og Basismedlemmer forpligter sig til at følge Dansk Behandlerforbunds vedtægter og etiske regler. RAB- og Basismedlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 7. Alle Skolemedlemmer forpligter sig til at følge Dansk Behandlerforbunds vedtægter, samt eventuelle regler for skoler. SkolemedIemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. 

Stk. 8. Alle Elevmedlemmer forpligter sig til at følge Dansk Behandlerforbunds vedtægter. Elevmedlemmer har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

Stk. 9. Medlemskaber købes gennem foreningens hjemmeside i forhold til, de på hjemmesiden, oplyste købsbetingelser. Medlemmer forpligter sine registreringsoplysninger på tro og love. Medlemmer skal ved ændringer af sine registreringsoplysninger straks, og inden for 5 hverdage, opdatere disse under medlemmets profil på hjemmesiden. 

 

§ 5 Etisk Råd 

Stk. 1. Etisk Råd vælges på generalforsamlingen, og består af et ulige antal medlemmer på mindst tre og højst fem personer. Der kan tillige vælges max en suppleant. Alle vælges for en toårig periode, således at to medlemmer samt evt. suppleant vælges på lige år, de øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted. Rådet konstituerer sig selv. 

Stk. 2. Overtræder et medlem der er underlagt Dansk Behandlerforbunds etiske regler og/eller vedtægter, kan etisk råd beslutte at medlemmet suspenderes og/eller ekskluderes. 

Stk. 3. Rådet skal behandle klager over medlemmer af Dansk Behandlerforbund, herunder klager over manglende overholdelse af Dansk Behandlerforbunds etiske regler og/eller vedtægter. Rådet skal behandle evt. klager fra brugerne over den behandling, den pågældende har fået af et af Dansk Behandlerforbunds medlemmer. Etisk Råd skal endvidere behandle klager fra nuværende og ekskluderede medlemmer samt klager vedrørende medlemskab og registrering. 

Stk. 3a. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab, eller registrering blev meddelt det pågældende medlem. 

Stk. 4. Alle afgørelser truffet af Etisk Råd skal være skriftlige og begrundede, og der skal foretages partshøring over forslag til afgørelser. 

Der skal efter anmodning gives aktindsigt til parterne i det materiale, der indgår i sagen, inden for 28 dage efter anmodningens modtagelse. Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i grundlaget. Klagen indsendes skriftligt med kopi til det indberettede medlem. 

Sagsbehandlingen afsluttes hurtigst muligt. Ved en evt. klage, skal medlemmet samarbejde med Etisk Råd. Etisk Råd kan give medlemmet en påtale eller en advarsel, og i yderste konsekvens indstille til ekskludering af medlemmet. Både Bestyrelsen og Etisk Råd kan give medlemmet en suspendering i foreningen, mens sagen behandles.

Stk. 5. Etisk Råd kan søge juridisk og faglig bistand. Hvis en klage findes uberettiget, kan Dansk Behandlerforbund støtte medlemmet med nødvendig juridisk bistand. Juridisk bistand skal godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 6. Hvis et medlem af Etisk Råd regnes for inhabil, skal medlemmet udtræde af rådet i den pågældende sag. Etisk råd og bestyrelsen afgør i fællesskab, om et rådsmedlem er inhabil. 

Stk. 7. Udvalget skal sikre at foreningens optagelseskrav følger Styrelsen for Patientsikkerheds uddannelseskrav til Registreret Alternativ Behandler (RAB). 

Stk. 8. Udvalget kan til enhver tid forlange dokumentation på medlemsoplysninger opgivet ved køb af medlemskab. 

Stk. 9. Udvalget skal uvildigt kunne behandle medlemmers uddannelsesindhold i forhold til Styrelsens for Patientsikkerheds uddannelseskrav i Bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning 

 

§ 6 Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2. Kun punkter som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning. 

Stk. 3. Vedtagelser på generalforsamlingen føres til referatet. 

Stk. 4. Kopi af seneste referat fra generalforsamlingen kan rekvireres af medlemmerne. Stk. 5. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

§ 7 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Stk. 2. Tidspunktet meddeles tidligst muligt og mindst 4 uger før generalforsamlingen. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Stk. 4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via hjemmesiden. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, og skal ske med mindst 3 ugers varsel. 

Stk. 5. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

Pkt. 1) Valg af dirigent

Pkt. 2) Valg af referent 

Pkt. 3) Valg af stemmetællere 

Pkt. 4) Formandens beretning og udvalgsberetninger 

Pkt. 5) Det reviderede regnskab fremlægges 

Pkt. 6) Der stemmes om det reviderede regnskab 

Pkt. 7) Kontingentfastsættelse for det følgende år 

Pkt. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Pkt. 9) Valg af medlemmer til Etisk Råd plus en suppleant 

Pkt. 10) Valg af ekstern revisor 

Pkt. 11) Indkomne forslag 

Pkt. 12) Eventuelt 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 dele af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. 

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, med varsel ifølge vedtægterne, senest tre uger efter at begæringen er fremsat med gyldig dagsorden. 

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det eller de forslag, der er fremsat ifølge fremsendte dagsorden. 

 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Stk. 1 Vedtægterne kan kun ændres ved generalforsamling efter skriftligt fremsat forslag. 

Stk. 1a. Dansk Behandlerforbund er underlagt dansk lovgivning, bl.a Bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere m.fl., og bestyrelsen skal straks kunne foretage vedtægtsændringer i henhold til gældende dansk lovning uden indkaldelse til generalforsamling. 

Stk. 2. Vedtægtsændring kan kun ske ved et simpelt flertal.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamling. 

 

§ 10 Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningen nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler det enkelte medlem. 

 

§ 11 Udtrædelse af foreningen 

Stk. 1. Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet og med en måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode. 

Stk. 2. Alle medlemsrettigheder bortfalder ved udmeldelse. 

Stk. 3. Refusion af kontingent finder ikke sted. 

 

§ 12 Eksklusion af medlemmer 

Stk. 1. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet i minimum 2 år, hvorefter medlemmet skriftligt kan ansøge bestyrelsen om optagelse igen. 

Ekskludering kan påklages til Etisk Råd. Klager skal være indgivet inden for 1 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem. 

Stk. 2. Alle medlemsrettigheder bortfalder ved eksklusionen. Jf. §12 stk. 1 Stk. 3. Refusion af kontingent finder ikke sted. 

Stk. 4. Alle af foreningen udleverede materialer skal returneres til sekretariatet ved medlemsophør. 

Stk. 5. Medlemmet forpligter sine registreringsoplysninger på tro og love, og bestyrelsen kan ekskludere medlemmet i minimum 2 år ved afgivelse af ukorrekte oplysninger, hvorefter medlemmet skriftligt kan ansøge bestyrelsen om optagelse igen. 

 

§ 13 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning på to generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum. På den første generalforsamling kræves 2/3 flertal for opløsning. På den efterfølgende, kræves almindeligt flertal. 

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningen indfri eventuelle udestående og evt. overskydende formue skænkes til velgørende formål. Beslutning herom varetages af bestyrelsen. 

 

§ 14 Regler for RAB-registrering 

Stk. 1. RAB-medlemmer kan efter registrering og betaling opnå RAB-registrering. 

Stk. 2. Ved RAB registrering opnås retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) 

Stk. 3. RAB-titlen er beskyttet af gældende lovgivning, og skal anvendes i korrekt form uanset kontekst. Den beskyttede titel Registreret Alternativ Behandler RAB må ikke, uanset kontekst, henlede til, eller bære præg af, at der er foretaget en godkendelse. Uretmæssig brug af RAB-titlen behandles som en overtrædelse af foreningens Etiske Regler og/eller Vedtægter. 

Stk. 4. Medlemmet må først anvende titlerne (RAB), når dette er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Stk. 4a. For at medlemmet skal kunne bibeholde sin RAB-registrering gennem Dansk Behandlerforbund, er RAB-medlemmet forpligtet til løbende at vedligeholde og opdatere sin faglige viden. Foreningen stiller krav om at et RAB-medlem efteruddanner sig i sin primære alternative behandlingsform og/eller hoveduddannelses øvrige sundhedsfag, som fx anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, farmakologi m.m. indenfor en periode af maksimalt fem år. Foreningen stiller ikke krav til antal lektioner ved efteruddannelse. Dokumentation på efteruddannelse skal på forlangende sendes til 

info@danskbehandlerforbund.dk. 

Stk. 5. Afvisning af RAB-registrering hos Dansk Behandlerforbund kan påklages til Etisk Råd. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative behandler. 

Stk. 6. RAB-registrerede medlemmer er forpligtet til rettidig betaling af det af generalforsamlingen bestemte kontingent. Manglende betaling medfører eksklusion af foreningen og afregistrering. 

Stk. 7. Medlemmer, der ikke længere ønsker at opretholde RAB-registrering kan fortsætte som ordinære medlemmer af foreningen.

Stk. 8. Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen, hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til at RAB-registrere. 

Stk. 9. Afgørelser om afregistrering kan påklages til foreningens Etisk Råd, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i Etisk Råd. 

Stk. 10. Foreningen fører en opdateret liste over RAB registrerede medlemmer. Listen over registrerede medlemmer samt oplysning om klageadgangen til foreningens Etisk Råd gøres offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Stk. 11. Regler vedrørende RAB registrering, procedure og efteruddannelse offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Stk. 12. RAB-medlemmers markedsføring må ikke bære præg af at Dansk Behandlerforbund har “godkendt”, “anerkendt” eller anden ordlyd, der kan foranlediges til at tro, at Dansk Behandlerforbund har “blåstemplet eller godkendt” en behandlers uddannelse, virksomhed eller ydelse. RAB-medlemmer kan anvende formuleringer som fx “medlem af Dansk Behandlerforbund”, eller “RAB-registreret i Dansk Behandlerforbund” m.m. 

Stk 12a RAB-medlemmer kan markedsføre sig med at være RAB-registreret. RAB-medlemmer der ønsker at markedsføre sig med at være RAB-registreret skal sikre sig, at den lovbeskyttede titel altid og alene benyttes sammen med den behandlingstitel man er tilmeldt gennem Dansk Behandlerforbund. 

Stk. 12b. RAB-medlemmer kan opnå adgang til Dansk Behandlerforbunds lukkede sociale facebookgrupper under forudsætning af, at gruppens diskretionsregler, ordensregler, beskrivelser m.m. overholdes. 

Stk. 12c. RAB-medlemmer må ikke i salgs- og markedsføringsøjemed rette direkte eller indirekte henvendelse til foreningens medlemmer via Facebookfora, Messenger, opkald, sms, mails m.m. Overtrædelse af dette er i strid med markedsføringsloven, og vil blive indberettet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Stk. 13. Klager over sundhedsautoriserede medlemmer varetages af de offentlige instanser, og sundhedsautoriserede medlemmer skal straks og inden for 2 uger underrette Dansk Behandlerforbund, hvis der er indgivet klager over medlemmer. Bestyrelsen kan suspendere medlemmet mens klagen varetages af de offentlige instanser, og kan, afhængig af klagens udfald, ekskludere medlemmet i minimum 2 år, hvorefter medlemmet skriftligt kan ansøge bestyrelsen om optagelse igen. 

Stk. 13a. Sundhedsautoriserede medlemmer skal straks og inden for 2 uger orientere Dansk Behandlerforbund, hvis det pågældende medlem mister sin autorisation, samt oplyse om årsagen hertil. Bestyrelsen kan, afhængig af denne årsag, ekskludere medlemmet i minimum 2 år, hvorefter medlemmet skriftligt kan ansøge bestyrelsen om optagelse igen. 

Stk. 13b. Dansk Behandlerforbund skal straks og indenfor 2 uger underrettes når der foreligger en afgørelse i en klagesag over sundhedsautoriserede medlemmer. Bestyrelsen

kan, afhængig af denne afgørelse, ekskludere medlemmet i minimum 2 år, hvorefter medlemmet skriftligt kan ansøge bestyrelsen om optagelse igen. 

Stk. 14. Dansk Behandlerforbund skal straks og indenfor 2 uger underrettes, hvis der foreligger en anklage eller sigtelse for krænkende adfærd i medlemmets egenskab som behandler. Bestyrelsen kan suspendere medlemmet mens sagen behandles. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse om eksklusion eller fortsat medlemskab afhængig af sagens udfald. 

Stk. 15. RAB-medlemmer skal værne om foreningens værdier, og tage kollegialt ansvar, og skal i sine handlinger og ytringer fremme og understøtte en gensidig tillidskultur, herunder respektfuld interkollegial kommunikation, hvor der sikres ikke at tale nedsættende om klienter, kolleger, konkurrenter eller andre faggrupper. 

 

§ 15 Regler for Basis- og Elevmedlemmer 

Stk. 1. Basis- og Elevmedlemmer kan efter registrering og betaling opnå medlemskab. 

Stk. 2. Afvisning af Basisregistrering hos Dansk Behandlerforbund kan påklages til Etisk Råd. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem. Oplysning om klageadgang til foreningen er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Stk. 2a. Afvisning af Elevregistrering hos Dansk Behandlerforbund kan ikke påklages. 

Stk. 3. Basis- og Elevregistrerede medlemmer er forpligtet til rettidig betaling af det af generalforsamlingen bestemte kontingent. Manglende betaling medfører eksklusion af foreningen og afregistrering. 

Stk. 4. Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen, hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til registrering. 

Stk. 5. Afgørelser om afregistrering kan påklages til Etisk Råd, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i Etisk Råd. 

Stk. 6. Foreningen fører en intern liste over Basis- og E-registrerede medlemmer. Medlemskaber gøres kun offentligt ved samtykke. 

Stk. 7. Regler vedrørende Basis- og Elevregistrering og procedure offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Stk. 8. Basis- og Elevmedlemmers markedsføring må ikke bære præg af at Dansk Behandlerforbund har “godkendt”, “anerkendt” eller anden ordlyd, der kan foranlediges til at tro, at Dansk Behandlerforbund har “blåstemplet eller godkendt” et medlems uddannelse, virksomhed eller ydelse. Basis- og E-medlemmer kan anvende formuleringer som fx “medlem af Dansk Behandlerforbund” m.m.

Stk. 8a. Basis- og Elevmedlemmer kan opnå adgang til Dansk Behandlerforbunds lukkede sociale facebookgrupper forbeholdt behandlere under forudsætning af, at gruppens diskretionsregler, ordensregler, beskrivelser m.m. overholdes. 

Stk. 8b. Basis- og Elevmedlemmer må ikke i salgs- og markedsføringsøjemed rette direkte eller indirekte henvendelse til foreningens medlemmer via Facebookfora, Messenger, opkald, sms, mails m.m. Overtrædelse af dette er i strid med markedsføringsloven, og vil blive indberettet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Stk. 9. Dansk Behandlerforbund skal straks og indenfor 2 uger underrettes, hvis der foreligger en anklage eller sigtelse for krænkende adfærd i medlemmets egenskab som behandler. Bestyrelsen kan suspendere medlemmet mens sagen behandles. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse om eksklusion eller fortsat medlemskab afhængig af sagens udfald. 

Stk. 10. Basis- og elevmedlemmer skal værne om foreningens værdier, og tage kollegialt ansvar, og skal i sine handlinger og ytringer fremme og understøtte en gensidig tillidskultur, herunder respektfuld interkollegial kommunikation, hvor der sikres ikke at tale nedsættende om klienter, kolleger, konkurrenter eller andre faggrupper. 

 

§ 16 Regler for skolemedlemmer 

Stk. 1. Skolemedlemmer kan efter registrering og betaling opnå medlemskab. 

Stk. 2. Ansøgeren må først anvende sit medlemskab, når dette er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Stk. 3. Afvisning af Skoleregistrering hos Dansk Behandlerforbund kan påklages til Etisk Råd. Klager skal være indgivet inden for 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende. Oplysning om klageadgang til foreningen er offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Stk. 4. Skoleregistrerede medlemmer er forpligtet til rettidig betaling af det af generalforsamlingen bestemte kontingent. Manglende betaling medfører eksklusion af foreningen og afregistrering. 

Stk. 5. Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen, hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til registrering. 

Stk. 6. Afgørelser om afregistrering kan påklages til foreningens Etiske Råd, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i Etisk Råd.

Stk. 7. Foreningen fører en opdateret liste over Skoleregistrerede medlemmer. Listen over registrerede medlemmer samt oplysning om klageadgangen til foreningens gøres offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Stk. 8. Regler vedrørende Skoleregistrering og procedure offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Stk. 9. Skolemedlemmer kan benytte foreningens PR-materiale og kan referere til Dansk Behandlerforbund. 

Stk. 9a. Skole-medlemmers markedsføring må ikke bære præg af at Dansk Behandlerforbund har “godkendt”, “anerkendt” eller anden ordlyd, der kan foranlediges til at tro, at Dansk Behandlerforbund har “blåstemplet” en uddannelsesinstitution, skole, uddannelser, kurser m.m. Skole-medlemmer kan anvende formuleringer som fx “medlem af Dansk Behandlerforbund” m.m. 

RAB-titlen er beskyttet af gældende lovgivning, og skal anvendes i korrekt form uanset kontekst. Den beskyttede titel Registreret Alternativ Behandler RAB må ikke, uanset kontekst, henlede til, eller bære præg af, at der er foretaget en godkendelse. Uretmæssig brug af RAB-titlen behandles som en overtrædelse af foreningens Etiske Regler og/eller Vedtægter. 

Stk. 9b. Skole-medlemmer kan opnå adgang til Dansk Behandlerforbunds lukkede sociale facebookgrupper forbeholdt skoler under forudsætning af, at gruppens diskretionsregler, ordensregler, beskrivelser m.m. overholdes. 

Stk. 9c. Skolemedlemmer må ikke i salgs- og markedsføringsøjemed rette direkte eller indirekte henvendelse til foreningens medlemmer via facebookfora, messenger, opkald, sms, mails m.m. Overtrædelse af dette er i strid med markedsføringsloven, og vil blive indberettet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Stk. 10. Skolemedlemmer skal værne om foreningens værdier, og tage kollegialt ansvar, og skal i sine handlinger og ytringer fremme og understøtte en gensidig tillidskultur, herunder respektfuld interkollegial kommunikation, hvor der sikres ikke at tale nedsættende om klienter, kolleger, konkurrenter eller andre faggrupper. 

Stk. 11. Skolemedlemmers uddannelses- og kursusbeviser skal sikre at uddannelses- og kursustager kan imødekomme RAB-lovens og SKATs dokumentationskrav til den gennemførte uddannelse eller kursus. Foreningens dokumentationskrav til skolemedlemmer er som følger: 

  • Uddannelsesudbyderens navn, hjemsted og kontaktoplysninger 
  • At den pågældende behandler har deltaget i undervisningsforløbet. I dette tilfælde vil det som oftest være tilstrækkeligt, at behandlerens navn fremgår af et eventuelt eksamensbevis, diplom eller lign. I særlige tvivlstilfælde kan dokumentation for, at der er sket betaling for deltagelse i forløbet, være nødvendig. 
  • Uddannelsens faglige indhold. Dette kan dokumenteres ved at fremlægge kursusbeskrivelser, udbudsmateriale, undervisningsmateriale, kursusprogram mv. Det skal således være muligt at identificere, hvorvidt de pågældende undervisningstimer relaterer sig til eksempelvis anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi eller den primære alternative behandlingsform. 
  • Antal undervisningstimer/lektioner. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, hvor mange undervisningstimer/lektioner forløbet omfatter, herunder hvilket fagområde de enkelte undervisningstimer vedrører. 
  • Alle undervisningstimer/lektioner skal som minimum angives i anerkendte danske uddannelsesstandarder som lektioner og/eller ECTS. 
  • Deltagelse i og beståelse af eksamen, når eksamen har været afholdt. Fælles for den fremlagte dokumentation gælder, at disse skal foreligge på dansk. 
  • Alle eksamensresultater skal som minimum angives i danske anerkendte skalaer som 7-trinsskalen og/eller bestået/ikke bestået. 

 

§ 17 Etiske regler for god Klinisk Praksis gældende for RAB- og Basismedlemmer

Dansk Behandlerforbunds etiske regler skal styrke og udbygge forsvarlig professionel klientbehandling og sikre et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne. 

RAB- og Basismedlemmer forpligter sig til Dansk Behandlerforbunds etiske regler og skal handle efter disse. 

Stk. 1. Medlemsbevis skal være synligt for klienten for at sikre klientens klagemuligheder. 

Stk. 2. Behandleren skal udføre sin profession samvittighedsfuldt og omhyggeligt, og bidrage sine klienter med professionel vejledning til gavn for deres livskvalitet, sundhed og sundhedsfremme, samt skal anse alle klienter som ligeværdige og undgå forskelsbehandling, som ikke er fagligt begrundet. 

Stk. 3. Behandleren skal indleve sig i klientens situation og i sin behandling tage udgangspunkt i klientens ønsker og værdier, samt skal støtte klienten i selv at tage ansvar for sit helbred, og give en saglig og nøgtern information om behandlingen, og hvilke forventninger klienten kan have til denne, herunder eventuelle risici. Endvidere skal behandleren sikre, at klienten har tilstrækkelig information og forståelse til at kunne udøve selvbestemmelse ud fra sine egne ønsker og værdier. Hvis klienten frabeder sig information, skal behandleren respektere dette. 

Stk. 4. Behandleren må ved undersøgelse og behandling kun gøre brug af metoder og midler, som er forsvarlige ud fra de teorier, som den enkelte behandler behersker. Ved afprøvning af nye metoder, skal klienten informeres og samtykke. 

Stk. 5. Behandleren skal tage ansvar for sin klient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed, og skal anbefale klienten at søge læge eller andre fagekspertiser, hvor dette må anses at gavne klientens livskvalitet, sundhed og sundhedsfremme. Hvis behandleren finder, at en kollegas handlinger eller forfatning, kan true en klients sikkerhed, skal behandleren forsøge at afhjælpe problemet ved enten at gå i dialog med kollegaen, inddrage foreningen eller relevante myndigheder.

Stk. 6. Behandleren må ikke fratage eller anbefale en ændring af lægeordineret behandling, medicin eller doseringen, behandle sygdomme eller benytte behandlingsmetoder der er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner. 

Stk. 7. Behandleren skal henvise klienten, hvis behandlingen er udenfor behandlerens kompetenceområde. 

Stk. 8. Behandleren skal respektere klientens værdighed og personlig integritet, og behandlerens virke, undersøgelses- eller behandlingsmetoder eller vejledning, må ikke virke krænkede, og der må ikke benyttes uværdige metoder til at forøge behandlerens indtægt fra klienter. 

Stk. 9. Behandleren skal føre journal over behandling, diagnose og den vejledning der er givet for at dokumentere behandlingen samt for at sikre kommunikation og sammenhæng i behandlingen, og skal kende og overholde relevante lovgivninger hertil. Endvidere skal behandleren respektere klientens ret til selvbestemmelse, hvor frivilligt informeret samtykke skal være udgangspunktet for behandling. 

Stk. 10. Behandleren skal respektere patientens ret til fortrolighed og privatliv. Behandleren har tavshedspligt og må kun dele sundhedsmæssig eller anden privat information om klienten, hvis det er nødvendigt for klientens konkrete behandlingsforløb og klienten har givet sit samtykke til deling, eller hvis loven giver mulighed for eller forpligter behandleren hertil. 

Stk. 11. Behandleren må ikke tilkendegive, at en bestemt behandlingsform kan helbrede en bestemt sygdom. 

Stk. 12. Behandleren skal i sine handlinger og ytringer fremme en gensidig tillidskultur, herunder respektfuld interkollegial kommunikation. Behandleren skal understøtte tilliden til sine klienter, kolleger og andre faggrupper, og undlade at kritisere sine klienter, kolleger eller andre faggrupper over for klienten eller andre. 

Stk. 13. Behandleren må ikke fremkomme med udtalelser, der har en sådan formulering, at de kan fremkalde ubegrundet eller unødig sygdomsangst hos klienter. 

Stk. 14. Behandleren skal i forhold til dansk lovgivning overholde tavshedspligt om oplysninger, der erhverves i sin egenskab som behandler. 

Stk. 15. Behandleren skal ved annoncering og reklamering overholde “Lov om markedsføring af sundhedsydelser”, samt anden relevant lovgivning i sin egenskab som behandler. 

Stk. 16. Behandleren skal anerkende sine videns og kompetencers begrænsninger og inddrage relevant sundhedsfaglige kompetencer, når der er behov for det, samt skal holde sig opdateret med almen sundhedsviden til gavn for sine klienter og deres sundhed og sundhedsfremme, samt løbende vedligeholde sin faglige viden og kompetence.

Stk. 17. Behandleren skal værne om sin evne til at varetage behandlerrollen og søge hjælp, hvis denne trues af fysiske eller psykiske helbredsproblemer. 

Overtræder en behandler de etiske regler, kan behandleren indberettes for Etisk Råd. Sagsbehandlingen afsluttes hurtigst muligt. Ved en evt. klage, skal medlemmet samarbejde med Etisk Råd. Etisk Råd kan give medlemmet en påtale eller en advarsel, og i yderste konsekvens beslutte at ekskludere medlemmet. Både Bestyrelsen og Etisk Råd kan give medlemmet en suspendering i foreningen, mens sagen behandles. 

Besluttet på generalforsamling 10.03.2023